Rose

game: Bara no Ki ni Bara no Hanasaku
type: boy ♥ boy