Principal

game: Haruka ni Aogi, Uruwashi no
type: boy ♥ girl