Outlaws

game: Tsuzuki Satsuriku No Jango ~ Jigoku No Shoukin Kubi
type: boy ♥ girl