Kagetsu

game: Tsukihime: Kagetsu Tohya
type: boy ♥ girl