December

game: Tenshi no Inai no Juunigatsu
type: boy ♥ girl