Curse

game: Caucasus ~Nanatsuki no Nie~
type: boy ♥ girl