Academy

game: Shiritsu Taisei Gakuen Monogatari
type: boy ♥ boy